2021-06-14 07:40Pressmeddelande

Textilia Hållbarhetsrapport 2020

Tillsammans för en hållbar framtid

Textilias erbjudande är i grunden en cirkulär tjänst. Vi erbjuder textilservice, vilket innebär att vi varje dag hyr ut, tvättar och levererar över 100 ton textilier till Sveriges kommuner och regioner. Återanvändning ligger inbäddat i vår affärsmodell och tack vare det har vi bästa tänkbara förutsättningar att på riktigt påverka miljöavtrycket för både oss och våra kunder. Vårt mål är att Textilia ska vara helt klimatneutralt år 2035.

För oss betyder hållbarhet att ta ansvar för både människa och miljö och säkerställa att det vi gör bidrar till en mer hållbar framtid – för oss, våra kunder och för vår omvärld. Ett av våra mål är att återanvända producerade textilier så många gånger som möjligt för att spara på jordens resurser. 

Med Textilia upcy har vi nu kommit en god bit på väg. I stället för att bränna eller kasta de uttjänta textilierna omvandlar Textilia upcy materialen till nya produkter. Konceptet bygger på att kasserade textilier från våra kunder i Sverige, designas om till nya produkter som tas i cirkulation och bruk igen.

Höjdpunkter 2020

 • Vi har sedan 2009 har sänkt vår klimatpåverkan från vår tjänst i Sverige med 70%.
 • 2020 var året då vi uppnådde målet att få våra fem stora tvätterier certifierade enligt Svanens senaste kriteriegeneration 4.
 • Storsatsning på upcycling med Textilia upcy. Kasserade textilier från tvätteriet i Karlskrona har under året skickats till upcy. Där har textilierna designats om till nya produkter som kan användas av både oss och våra kunder.
 • I dagsläget har vår verksamhet en påverkan som motsvarar 0,11 kg CO2 – ekvivalenter per tvättat kg.
 • I dagsläget är 19% av vårt årsinköp definierade som hållbara textilier. Med hållbara textilier menar vi alternativ till traditionell bomull och polyester.

Utmaningar

Den stora utmaningen under 2020 var förstås coronapandemin. Vi anpassade snabbt vår verksamhet och arbetade både intensivt och ihållande med att säkra produktionen och hålla smittan borta från våra anläggningar. I och med att vår tjänst är verksamhetskritisk för vården – utan rena textilier kan inte patientsäkerheten garanteras – fokuserade vi med stor framgång på att säkra just dessa leveranser.

Våra tre fokusområden

 • Miljö – Minska antalet textilier vi tillverkar. Öka användningen/nyttjandet av insatta textilier. Effektivisera tvätterier och transporter.
 • Arbetsmiljö – Minska och förebygga risken för dålig arbetsergonomi och negativ psykosocial arbetsmiljö. Aktivt arbeta med gemensamma värderingar, mångfald och inkludering.
 • Socialt ansvar – Säkra de mänskliga rättigheterna hos de som tillverkar våra textilier. Verka för ett öppet och mångkulturellt samhälle där alla människor har lika värde. Arbeta med medarbetardrivet förändringsarbete. Motverka korruption.

Mål

Utifrån våra betydande aspekter och risker har vi satt upp våra övergripande företagsmål.

Miljö

Mål 2025

 • Vi ska sänka energianvändningen med 20 % (från 2020 till 2025)
 • Vi ska sänka vattenanvändningen med 29 % (från 2020 till 2025)
 • 100 % av alla uttjänta textilier ska återanvändas eller återvinnas innan 2025
 • År 2025 ska 25 % av inköpta textilier vara miljömärkta eller bestå
 • av återvunna fibrer el. alternativ till bomull och polyester
 • Mål för 2035: Textilias verksamhet i Sverige ska vara klimatneutral 2035

Arbetsmiljö

Mål 2025 

 • Max 4,6 % sjukfrånvaro
 • 0 allvarliga olyckor
 • Max 11 olyckor per 200 000 arbetade timmar
 • NMI – Ledarskapsindex 77 %
 • NMI – Engagemangsindex 79 %

Socialt ansvar

Mål 2025

 • Öka antalet anställda i arbetsmarknadsåtgärder med 67 %
 • Alla våra textilproducenter i riskländer ska ha en aktuell och godkänd revision (lägst C)

Läs hela rapporten här


Om Textilia

Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontaktpersoner

Jonas Olaison
Hållbarhetschef
Jonas Olaison